2019. július  20., szombat, Illés
   
SZÉKELY László
SZÉKELY László

Gyimesbükk, 1912. január 7. – Temesvár, 1982.

ÉLETRAJZ

Néprajzkutató, néprajzi író. Kutatási területe Erdély vallási néprajza.

Gyimesbükkön született többgyermekes vasutascsalád gyermekeként, 1912. január 7-én. Édesapját korán elveszítette. Gyergyószentmiklóson érettségizett, majd Gyulafehérváron teológiát végzett.

1935-ben szentelték pappá. 1947-ig több csíki faluban teljesített lelkélszi szolgálatot. Csíkszentdomokoson és Csatószegen is szolgált. 1941-1944 között a  Csíkszeredai Római Katolikus Gimnáziumban tanított. 1943-tól a gimnázium alkormányzója volt.
1947-ben a kolozsvári Bolyai Tudoányegmyetem Bolyai Tudományegmyetemen történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. A Csíkkarcfalvi csíkkarcfalvi általános iskola igazgatójává nevezték ki. Irányitásával megszervezték a Felcsíki Néprajzi Múzeumot.1948-ban kérte laicizálását, papi hivatását feladva állami alkalmazásba lépett.
1949-ben néprajzból doktorált, majd Temesvárra költözött, ahol előbb főiskolán, majd líceumban, később általános iskolák magyar tagozatán tanított 1973-as nyugdíjazásáig.

Kutatási területe Erdély vallási néprajza. A vallási néprajz iránti érdeklősése már korai írásaiban is megmutatkozott. Néprajzi írásai, cikkei, tanulmányai jelentek meg számos erdélyi magyar lapban, 1944 előtt többek között a Jó barát, Gyergyói Újság, Csíki Néplap, Vasárnapi Harangszó, Erdélyi Tudósító hasábjain. Tanulmányait közölte az Erdélyi Iskola és a Vezetők lapja.
1944 után több bukaresti lap is közölte írásait: Pionír, Jóbarát, Szabad Szó, Tanügyi Újság, Könyvtári Szemle.
Elsősorban vallási néprajzi tárgyú tanulmányai a Vigília című magyarországi folyóiratban jelentek meg.

Önálló kötetei 1944 előtt jelentek meg. Csak halála után jelent meg talán legterjedelmesebb munkája, a csíki székelyek vallási néprajzát összefoglaló kötete: Csíki áhitat. A csíki székelyek vallási néprajza (Budapest, 1995). Művéből a csíki székelyek vallási életét minden életkorban, napszakban, a teljes egyházi év során és minden helyen megismerjük.
Székely László néprajzi munkásságának jelentőségét Erdélyi Zsuzsanna, valmint Pusztai Bertalan néprajzkutatók méltatták a kötet előszavában.

„Székely László, ha Magyarországon él, méltó társa lehetett volna Bálint Sándornak (és ilyetén minőségben tartotta volna őt számon a tudományos világ) egy új kutatási terület, a vallási nprajz hazai fölfuttatásában és művelésében." - írja Erdélyi Zsuzsanna a könyv előszvában.

Pusztai Bertalan néprajzkutató, a szöveg gondozója így fogalmaz:

„Példamutató, ahogy teljes biztonsággal vezet be minket szűkebb és tágabb szülőföldje, Csík és Erdély egyháztörténetébe, népi vallásosságába, figyelve minden közleményre és jelentőséget tulajdonítva minden apró adatnak. T'ág horizontú néprajzi monográfiaként és gondos helytörténeti munbkaként egyaránt megállja helyét könyve."

Székely László számos, néprajzi tárgyú dolgozata kéziratban maradt, ezek közül több is fogalkozik Csík néprajzával. Az életfordulók néprajza. A paraszttársadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában című doktori értekezése is kiadatlan maradt. Megjelent művei is nehezen hozzáférhetőek, a néprajzos szakma is alig ismeri életművét.

MŰVEI

Kötetei:

 • Szenthelyek, ünnepnapok. Csíkszentdomokos és Balánbánya turistakalauza. Kolozsvár, 1936.
 • Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához. Csíkszereda,1943, Kolozsvár, 1944.
 • Áhitat a falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néprajzához. Csíkszereda, 1943.

Posztumusz kiadás:

 • Csíki áhitat. A csíki székelyek vallási néprajza. Budapest, Szent István Társulat, [1995]. Erdélyi Zsuzsanna előszavával .

A Vigília c. folyóiratban megjelent írások, tanulmányok:

 • Katolikus néprajzi emlékek az erdélyi evangélikus szászok hagyományaiban. In: Vigília (1974. 488)
 • A néphagyományokat őNző egyház. In: Vigília (1975. 109)
 • A vallási néprajz új útjai és feladatai. In: Vigília (1976. 35)
 • A csíki székelyek aszkézise. In: Vigília(1977. 160)
 • A gyimesi csángók lelki élete. In: Vigília(1978. 166)
 • Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek nprajzában. In: Vigília (1978. 593)
 • Szentegyházak népe. In: Vigília (1980. 366)
 • A csíki székelyek passiója. In: Vigília (1982. 244)
 • Mária eljegyzése a székelyek hagyományaiban. In: Vigília (1983. 759)
 • A háromszéki Szentföld. (1983. 893)
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Erdélyi Zsuzsnna - Pusztai Bertalan: Könyvek, sorsok. In: Székely László: Csíki áhitat. A csíki székelyek vallási néprajza. Budapest, Szent István Társulat, [1995].