2023. december 04., hétfő, Borbála
   
ANTALFI János
ANTALFI János

Csíkszentmárton, 1644  Gyulafehérvár, 1728. június 10.

ÉLETRAJZ

Névváltozat: Antalffy János, dr. csíkszentmártoni báró  Antalffy

Erdélyi római katolikus püspök 1724-1728 között.

A nagyszombati jezsuita akadémián hittudori oklevelet szerzett. Felszentelt papként Erdélyben lelkipásztorkodott, Csíkszentgyörgy lelkésze, 1706-tól Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főesperese volt, 1708 őszén vikárius és általános ügyhallgató lett.

1716-ban III. Károly őt nevezte ki a visszaállított erdélyi székeskáptalan első nagyprépostjává, 1724. március 13-án Erdély püspöki székébe került, 1725-ben Bécsben szentelték fel. 1725-ben az erdélyi főkormányszéki tanácsosi kinevezést is megkapta.

Antalfi püspök sokat tett a katolikusellenes törvények és rendeletek megváltoztatásáért. Az ő püspöksége idején a gyulafehérvéri és kolozsvári hiteles helyek (levéltárak) visszanyerték egyházi jellegüket.

1727-ben megalapította Kolozsváron a jezsuiták nyomdáját. 1727. október 27-én bárói rangra emelték.

A gyulafehérvári székesegyház sírboltjába helyezték örök nyugalomra.

MŰVEI

  • Nagydicsőségű Aaron, az az Mgos úr Mártonffy György, erdélyi püspök, kit ezzel az együgyü dicsérettel megtisztelt. Kolozsvár, 1721.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Schematismus Transsylvaniae. 1838. XXXVIII. (63.);
  • Ferenczi Sándor: A Gyulafehérvári (Erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára. Budapest-Kolozsvár, Szent István Társulat – Verbum Kiadó, 2009. p. 156
  • Magyar Katolikus Lexikon. Szent István Társulat. Online változat.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. kötet. Budapest, 1891-1914. Online változat
  • Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése. In: Erdélyi Múzeum. Kolozsvár, 5. köt., 5 f. 1910, p. 254-285.