2024. július  25., csütörtök, Kristóf
   
MÁRK Vince József, P.
Kép forrása: Romkat.ro
MÁRK Vince József, P.

Csíkszenttamás, 1927. szeptember 28.  – Csíksomlyó, 2020. november 8.

ÉLETRAJZ

Márk Vince szerzetesi neve P. Márk József, OFM

Ferencrendi szerzetes, több mint ötven éven át szolgált a csíksomlyói ferencrendi kolostorban, mint házfőnök, templomigazgató, a kolostor és a kegyhely történetírója.

P. Márk József 1927. szeptember 28-án született Csíkszenttamáson. Elemi iskolai tanulmányait  szülőfalujában végezte, ezt követően a kolozsvári tanítóképzőbe iratkozott be. 1945-ben Csíksomlyón folytatta tanulmányait, 1948-ban, kántori és tanítói képesítést szerzett.

1946. szeptember 1-jén Mikházán öltötte magára Szent Ferenc ruháját a Kisebb Testvérek Rendjének Erdélyi Rendtartományában. 1949-ben Vajdahunyadon a ferences teológián folytatta tanulmányait, az első év elvégzése után feloszlatták a kolostort. Ezt követően négy éven át világi szerzetesként élt, amelyből  három évet munkaszolgálatos katonaként töltött.

A teológiát 1953 őszétől 1958-ig Désen folytatta, ahol a ferencesek számára kényszerlakhelyet jelöltek ki. 1957. november 24-én Márton Áron püspök szentelte pappá négy társával együtt Gyulafehérváron,  titokban, két ministránssal, egy tanár jelenlétében.

Felszentelése után az első szentmisét Csíkszenttamáson 1957 decemberében végezte. Lelkipásztorként tevékenykedett Széken, majd 1961 őszétől a dési plébánián kápláni tisztséget viselt, tíz évet Désen és filiáiban szolgált, 1967-től Zágonba került segédlelkészként.

1969. december 19-étől Márton Áron püspöktől kapott kinevezést Csíksomlyóra, az egyházi kinevezés mellett állami jóváhagyást is kapott. Több mint ötven éven át szolgált a csíksomlyói ferencrendi kolostorban, mint házfőnök, templomigazgató, a kolostor és a kegyhely történetírója. Az 1990-es éveket követően nagyban hozzájárult a csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú újraszervezéséhez.

Zenei érdeklődésének köszönhetően szerzetesi munkájának része volt az énekszerzés. Kájoni János zenei örökségének őrzője és éltetője volt. Több éneket szerzett a Csíksomlyói Segítő Szűz tiszteletére, valamint orgonakíséretet írt több búcsús énekhez. Az ő szerezeménye a Köszöntünk Somlyó szép csillaga című ének, amelyet 1979 telén írt, de csak 1990 után vált közismertté, amikor bekerült a csíksomlyói búcsús énekek programjába. Számos írása jelent meg a kegyhellyel kapcsolatosan, 2014-ben jelent meg Csíksomlyói mozaik című könyve a kegyhelyről.

A modern technika világában is otthonosan mozgott, ő szerkesztette az első honlapot a csíksomlyói kegyhelyről, fontosnak tartotta a közlést az interneten. Utolsó éveiben újraindította blogját  azzal a szándékkal, hogy a csíksomlyói kegyhelyet ismertesse, bejegyzéseit főleg a szűzanya tiszteletéről, a kegyszoborról, búcsújárásról írta. (markjozsefofm.ro)

Idős korában József atya sokak által keresett gyóntató és lelkivezető volt.  Szerzetesi jelszava: "Mindent Isten nagyobb dicsőségére és a boldogságos Szúz Mária tiszteletére."

P. Márk József ferences szerzetes 2020. november 6-án hunyt el, az Erdélyi Ferences Rendtatomány legidősebb tagjaként, életének 94., szerzetességének 66., papságának 63. évében. A csíksomlyói kegytemplomból kísérték utolsó útjára november 9-én, az érte mondott gyászmisét dr. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke mutatta be, a kegytemplom kriptájában helyezték örök nyugalomra.

Életútjára visszatekintve P. Márk József atya így vallott:

“Isten segített, Szűzanyám velem volt, mióta itt vagyok, a Szűzanya valósággal emelt engem itt Somlyón. Én ezt érzem, ezt tapasztaltam. Ezért volt a sok énekírás, egyebeket is írtam, kántorkönyvet is adtam ki, tanítottam kántorokat legalább húsz évig, télen tanítottam, ősztől tavaszig. Amíg képes voltam. Működés volt, s Isten irgalma és kegyelme.” (Takács Éva: Ötven éve szolgál Csíksomlyón a 92 éves Márk József atya. Romkat.ro, 2019 december 26.)

MŰVEI

  • P. Márk József, OFM: Harmónizálásaim. [Egyházi énekek orgonakísérettel]. Csíksomlyó, 2006
  • P. Márk József, OFM: Csíksomlyói mozaik. Csíksomlyó, Szent István kiályról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 2014

Online elérhető írásai:

IRODALOM ÉS FORRÁSOK

  • Sarány István: Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen. Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2010.
  • Oláh-Gál Elvira: Régi búcsúk emlékei. Beszélgetés P. Márk Józseffel. In: Csíki Hírlap, 2008. május 9. Újraközlés In: P. Márk József, OFM: Csíksomlyói mozaik. Csíksomlyó, Szent István kiályról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 2014, 41-47. O.

Online elérhető cikkek: