2023. szeptember  22., péntek, Móric
   
KARDALUS János
KARDALUS János

Bögöz, 1935. szeptember 20. – Csíkszereda, 2006. április 9.

ÉLETRAJZ

Néprajzi író, etnográfus

A pedagógiai középiskolát 1954-ben  Székelykeresztúron végezte, a Babeş-Bolyai Egyetemen román nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 1954-től Csehétfalván, Oroszhegyen, Székelypálfalván, majd Homorodalmáson tanított, 1976-tól  a Hargita megyei Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Irányító Központjának igazgatója volt.  Első írását a Vörös Zászló napilap közölte. Módszertani cikkei a Tanügyi Újságban, néprajzi írásai és közművelődési tanulmányai a Művelődés, a Hét, Falvak Dolgozó Népe, Hargita, Előre hasábjain jelentek meg. Gazdagon illusztrált írásaiban a falusi népi foglalkozásokat: bútorfestést és faragást, posztóványolást, székelykapuk faragását, kerítések állítását örökíti meg.

A Népismereti Dolgozatok című gyűjtemény 1980-ban közölte A homorodalmási mészégetés című tanulmányát. Gondozásában jelent meg a Hargita megyei népviselet (Csíkszereda, 1979) és A korondi kerámia. (Csíkszereda, 1980) c. kötet.

Munkái: Kapuk és kerítések Hargita megyében. (Salló Istvánnal közösen készült album, Csíkszereda, 1977);  A festett bútor. (Csíkszereda, 1982); Utcatér-díszítés a Homoródok mentén. (Csíkszereda, 2001).

MŰVEI

Önálló kötetei:
 • Kapuk és kerítések Hargita megyében (Salló Istvánnal közösen készült album), Csíkszereda, 1977.;
 • Hargita megyei népviselet − Portul popular din judetul Harghita. Csíkszereda, 1979.;
 • A festett bútor – Mobilierul pictat. Csíkszereda, 1982.;
 • Székely festett bútorok. Budapest, 1995.;
 • Utcatér-díszítés a Homoródok mentén : motívumok, jelek, jelképek. Csíkszereda, Pro Print Kiadó, 2001.;
 • Bögöz falu monográfiája. I. kötet. (szerkesztő és társszerző) Csíkszereda, 2002.

Társszerző gyűjteményes kötetekben:

 • Posztó- és csergeványolás a Kis-Homoród mentén. In: Acta Hargitensia I., Hargita Megye Múzeumainak Évkönyve, Csíkszereda, 1980.
 • Farsangi népszokások Csíkban és Gyergyóban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége (szerk. Halász Péter. Budapest, 1991.
 • A korondi fazekasvásárok. Bevezetés; Árcsó, 1978−1997. Korond, 1997.
 • Szentegyháza közbirtokosságának rendtartásáról; Posztó- és cser­geványolás a KisHomoród mentén; Homoródalmási mészégetés; A falusi ház berende­zése és an­nak változása a Székelyföldön; Fafaragás, tárgykészítés, kapu­állítás; A kézicséplés eszközei Oklándon; A homoródalmási fazekasság. In: Népélet a Kis-Homoród mentén. Szent­egyháza, 1998.
 • Maszókszőnyeg és gyapjúcserge készítése Bágyban; Adalékok a Kis-Homoród menti székely kapuk ismeretéhez. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (szerk. Cseke Péter és Hála József). Csíkszereda, pro print Kiadó, 2000.
 • A Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, mint kulturális autonómia. In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón. (szerk. Ando György et al.). Budapest, 2001.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Kristó Tibor: Bögöz falu monográfiájaHargita Népe, 2002. május 14.
 • Burus János: Könyvismertető és születésnap. Kútfő, 2007. 3, évf. 1-2 (5-6)