2023. október  01., vasárnap, Malvin
   
GLÓSZ Miksa
GLÓSZ Miksa

Szepestamásfalva, [Szlovákia] 1845. október 12. – Nagyszeben, 1906. november 27.

ÉLETRAJZ

Írói álneve: Hernádvölgyi.

Tanár, tankönyvíró és tudós könyvtáros, bibliográfus. A Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium tanáraként és tanári könyvtárának őreként végzett tevékenysége figyelemre méltó a magyar könyvtártörténet és nyomdatörténet számára.
A szlovákiai Szepestamásfalván született. Középiskolai tanulmányait Lőcsén, Nagyváradon, Besztercebányán végezte, ahol 1866-ban érettségizett. Budapesten jogot, majd bölcsészeti tanulmányokat hallgatott.
1874-ben Nagyszebenben tanított, 1875-től 1899-ig, huszonöt éven át a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnáziumban, a classica filológia tanáraként, latin és görög nyelvet tanított. 1899-ben ötvenhat éves korában ideiglenesen, majd 1901-től véglegesen nyugdíjba vonult, valószínűleg betegség miatt.
Tanári tevékenysége mellett a csíksomlyói gimnáziumban könyvtárosként is jelentős tevékenységet végzett. Csíksomlyóra helyezésétől kezdve érdekelték a csíksomlyói Ferenc-rendi kolostorban működő, 1675-ben Kájoni János által alapított nyomdában nyomtatott könyvek, valamint a szerzetesek régi könyvtárának története. A ferences nyomda és könyvtár történetének kutatása szempontjából figyelemre méltó Glósz tevékenysége. 1884-ben Csíksomlyón adta ki egyik jelentős munkáját, A csíksomlyói szent-ferenzcrendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-ik évben megjelent könyvek és nyomtatványok teljes czímtárát. A kiadvány a nyomda történetével foglalkozó kutatások egyik jelentős forrása (a címben az 1662-es évszám elírás, a nyomda alapítási éve 1675).
Összeállította és 1885-ben kiadta A csíksomlyói szent ferencz-rendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzékét.

Imets Fülöp Jákó, aki 1870-től került a csíksomlyói gimnázium élére igazgatóként, az iskola korszerűsítésére törekedett, 1884-ben bízta meg Glósz Miksát a tanári könyvtár irányításával. Glósz a kor követelményeinek megfelelően újrarendezte a könyvtárat és elkészítette cédulakatalógusát. Erről a munkájáról adta ki A csíksomlyói rom. kath. főgimnasium tanári könyvtárnak vázlatos története című dolgozatát, amely az 1886-ban és 1888-ban kiadott gimnáziumi értesítőkben jelent meg két részben. Munkái jelentős könyvtártörténeti forrásmunkák.
Kisebb írásait, cikkeit, elbeszéléseit, fordításait közölte a Székelyföld és a Csíki Lapok.

Önálló munkái közül említésre méltó szlovák nyelvtana, amely német nyelven két kiadásban is megjelent (1870, 1887), majd magyarul is 1888-ban Gyakorlati tót nyelvtan címmel. Széleskörű közéleti tevékenységet végzett különböző társulatok, közművelődési célú egyesületek tagjaként.

1906. november 27-én hunyt el. A csíksomlyói gimnázium 1906-1907-es értesítőjében is megemlékeztek az iskola nagy halottjáról, aki „egész férfikora munkálkodását (1874-1900-ig ) szentelte a Csíksomlyói főgimnáziumot látogató székely ifjúság buzgó és sikeresd oktatásának".

MŰVEI

 • Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der Slovakischen Sprache. Nach Ahn's Lehrmethode bearbeitet und mit einer kurzgefassten systematischen Sprachlehre versehen. Pest, 1870. (2. bőv. kiadás. Bpest, 1887.)
 • A csíksomlyói szent Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-ik évben megjelent könyvek és nyomtatványok teljes czímtára. Csík-Somlyón, a zárda betűivel, 1884.
 • A csíksomlyói szent ferencz-rendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke. Csík- Somlyón, a zárda betúivel,1885.
 • Gyakorlati tót nyelvtan dr. Ahn F. tanmódszere szerint. Pest, 1888.

A Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium értesítőiben közölt munkái:

 • A csíksomylói róm. kath. Főgymnasium magyar érmei. In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1882-83 tanévről. Csik Szeredában, 1883. 3-20.
 • A csíksomylói róm. kath. főgymnasium tanári könyvtárának vázlatos története. In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1885-86-ik iskolai tanévről. Csik Szeredában, 1886. 3-37.
 • Visszapillantás Imets F. Jákó tb. főesperes és főgymn. igazgató 25 éves tanári müködésére. In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium Értesítője az 1886-87-ik tanévről. Csik-Szeredában 1887. 14-32.
 • A csíksomylói róm. kath. főgymnasium tanári könyvtárának szaklajstroma. (Második Közlemény). In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1887-88-ik tanévről. Csik- Szeredában, 1886. 3-33.
IRODALOM ÉS FORRÁSOK

 • Antal Imre. Glósz Miksa – a tudós könyvtáros. IN: Antal Imre. Élő történelem. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2000 97-101.
 • Antal Imre. "Tisztesség adassék." Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1994.
 • Bándi Vazul. A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium története =A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1895–96. tanévről. Csíkszereda, 1896.
 • Szinnyei József. Magyar írók élete és munkái III. (Fa–Gwóth). Budapest: Hornyánszky. 1894.