2024. június  18., kedd, Arnold
   
Bevezető

A Kájoni János Megyei Könyvtár gazdag, értékes helytörténeti – helyismereti forrásanyaggal rendelkezik, amelynek kiaknázása lehetőség, ugyanakkor kötelesség is. A könyvtár regionális vonatkozású gyűjteményeinek fejlesztése, illetve a gyűjtemények regionális jellegű információinak feltárása, közzététele révén bármilyen témában támogatni tudja a regionális helyismereti vonatkozású kutatásokat. Csík, Hargita megye, illetve Székelyföld vonatkozásában is fontosak a helyi közösség számára azok a helyi, regionális virtuális tudástárak / értéktárak amelyek hozzáférést biztosítanak a regionális jellegű információkhoz.

A Kájoni János Megyei Könyvtárban évtizedek óta gyűjtjük a helyi, Hargita megyei kötődésű személyiségekre vonatkozó életrajzi adatokat. A folyamatosan bővülő életrajzi adatbázis jelenleg a könyvtár Helyismereti és különgyűjtemények részlegén, helyben használható. Jelenleg közel 300 Hargita megyéhez kapcsolódó személyiség életrajzi adatait, munkásságukra vonatkozó adatokat, illetve rájuk vonatkozó bibliográfiai adatokat tartalmaz, esetenként a személyiségekről készült portrékat, fotókat is. Mindez számottevő adatmennyiséget jelent, amely fokozatosan bővíthető, kiegészíthető további adatokkal.

Ez az életrajzi adatbázis szolgál alapul ahhoz a fokozatosan bővülő online tudástárhoz, amelyet HARGITA MEGYEI SZEMÉLYISÉGEK ADATBÁZISA címmel tesz elérhetővé a Kájoni János Megyei Könyvtár.

Az életrajzi adatbázist azzal a céllal tesszük közzé, hogy jeles személyiségeink, nagyjaink életrajzát, munkásságát széles körben ismertté tegyük, másrészt, hogy felmutassunk és ismét a köztudatba építsünk olyan értékes életpályákat, amelyek kevésbé ismertek, vagy feledésbe merültek, ezáltal régiónk sajátos értékeinek széleskörű megismertetését szolgáljuk.

A Hargita megyei személyiségek életrajzi adatabázisa jelenleg feltöltés alatt áll. Szívesen veszünk bármely hozzájárulást, kiegészítést illetve helyesbítést, amely hozzájárulhat az adatbázis tartalmi, információs értékének növeléséhez.

Részletes tájékoztató az adatbázisról

A Hargita megyei személyiségek adatbázisának tartalmáról:

Az életrajzi adatbázisba bekerülő neves személyiségek életrajzi adatainak gyűjtése azokra a személyekre terjedt ki, akik életükkel, munkásságukkal a jelenlegi Hargita megye közigazgatási határain belül lévő kisebb tájegységekhez, és településekhez kötődnek. Időben visszanyúlva a lehetséges legrégebbi adatokig.

Csak befejezett, már lezárult életpályákat teszünk közzé az adatbázisban, az online adtabázis azon személyiségek adatait tartalmazza, akiknek életpályája 2014 előtt lezárult.

Kik kerülhetnek be az adatbázisba, kiket tekintünk Hargita megyei személyiségnek?

Az életrajzi adatbázisban szerepelhet minden olyan jeles személy, aki Hargita megye területén született, és életének jelentős, alkotó időszaka alatt (meghatározatlan) ideig a megye valamely településén tevékenykedett. A megyében született, de elszármazott, a megyében, országosan, illetve külföldön is elismert már nem élő szépírók, művészek, alkotók, tudományos munkát végző személyek, közéleti emberek, sportolók, stb. kapnak helyet az online lexikonként működő adatbázisban. Szerepelhetnek olyan személyek, akik nem itt születtek, Erdélyben, Magyarországon vagy másutt (külföldön) született személyek, akik a megyében megtelepedve itt kifejtett munkásságuk jelentősége révén számítanak Hargita megyei személyiségnek.

Az életrajzi adatbázis a legkülönbözőbb területen működő jeles személyek életrajzi adatait tartalmazza: az irodalom, művészet, zene, jog, különböző tudományterületek, egyház, oktatás, egészségügy, ipar, mezőgazdaság, közigazgatás stb. terén működő személyek egyaránt szerepelhetnek benne, de nem csupán szellemi munkát végző személyek, hanem más területeken, például a sportban kiemelkedő, különleges teljesítményt nyújtó személyek is helyet kaphatnak benne.

Ugyanakkor, annak megítélésében, hogy egy település vagy a tájegység életében kiknek volt fontos szerepük, gyakran csak szubjektíven lehet dönteni. Óhatatlanul lesznek személyek, akik kimaradnak, de az online adatbázis bármikor bővíthető, javítható, újabb adatokkal kiegészíthető.

SZÓCIKKEK

Az adatbázis törzsanyaga – szerkezete:

NÉV: CÍMSZÓ  - a személy közismert neve

A személy vezetéknevét, családi nevét NAGY betűkkel írjuk.

A közismertebb vagy elfogadottabb névváltozat lesz a címszó, a névváltozatokról, másodvezetéknevekről, leánykori nevekről stb. utalókat készítünk.

Pl. BAUMGARTEN > BÁNYAI László

Nem helyezünk el utalókat a nemesi előnevekhez és az alkalmanként használt álnevekhez, amelyeket egyes esetekben, a szócikkekben felsorolunk.

A cikken belül utalhatunk egy másik névre, címszóra –, pl, utalunk másik szócikkre, ha abban a tárgyalt személyhez kapcsolódó további információ található.

SZÜLETÉSI/HALÁLOZÁSI ADATOK

Születési hely  (az országot abban az esetben  tűntetjük fel, ha külföldön született, v. halt meg. pl. Magyarországon) és Születési dátum - Elhalálozás helye, elhalálozás ideje

Azokat az adatokat tüntetjük fel, amelyeket a különféle források, áltlános lexikonok használata, levéltári kutatások, levelezések vagy hozzátartozók közlése alapján fogadtunk el hitelesnek.

Lesznek olyan személyek, akiknek születési/halálozási adatait nem ismerjük, vagy nem lehetett kideríteni (pl. az anyakönyvek elpusztulása, vagy hiánya miatt). A hiányzó, illetve a bizonytalan adatok esetében kérdőjelet teszünk.

A településnevek esetében nem használunk rövidítéseket, igyekszünk az egyes települések ma használt, hivatalos nevét használni. Szögletes zárójelbe írjuk az országot azokban az esetekben, amikor a születés vagy halálozás helye nem Romániában található.

A különféle forrásokban, már megjelent, megbízható adatokat tartalmazó lexikonokban néha egymástól eltérő adatok találhatóak, azokat fogadjuk el, amelyeket esetleges levéltári kutatások, adatsorok összevetése, vagy egyéb következtetések eredményeként hitelesnek vélünk. Egyes esetekben az életrajzi adatsorok végén közöljük az eltéréseket is.

FOGLALKOZÁS

Egy vagy több foglalkozást vagy életpályát meghatározó tevékenységet nevezünk meg. A foglalkozások betűrendben megtalálhatók a kezdőlapon, illetve tevékenységi területek szerint is lehet keresni az adatbázisban.

ÉLETRAJZ

Általában rövid, tömör leírásokra törekszünk az egyes életpályák bemutatásakor, a szócikkekben  közölt irodalom további kutatásokra is lehetőséget ad azok számára, akik részletesebben, elmélyültebben foglalkoznak az adott személlyel.

Tanulmányok: a szócikkek általában tartalmazzák  a személy tanulmányait. Az adatok ismeretének, illetve fontosságának függvényében változhat. (Pl. Némely esetben különösen fontos az elemi iskola, mert a személyt éppen az köti Hargita megye valamely településéhez, de előfordulhat, hogy az adatokat nem ismerjük).

Munkahelyek, működési helyek és azok időhatárainak felsorolása.

Ha máshol is tevékenykedett az illető személy, elsősorban a Hargita megyei tevékenységének jelentőségét emeljük ki. Az is előfordulhat, hogy Hargita megyében egyáltalán nem működött, csupán a születési helye, vagy tanulmányai kötik ide.

ÉRTÉKELÉS

A munkásságot néhány mondatban megpróbáljuk értékelni, illetve utalni esetleg megjelent kritikákra, értékelésekre.

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

A szakmai jellegű fontosabb díjakat, kitüntetéseket soroljuk fel.

EMLÉKEZET/UTÓÉLET

Azt mutatjuk be, hogy Hargita megye érintett települései miként ismerik vagy értékelik a településhez kötődő neves személy életét és tevékenységét,hogyan őrzik emlékét.

MŰVEK

A saját művek közül általában csak az önálló kötetként megjelent alkotásokat, vagy azoknak általunk fontosabbnak tekintett részét, első megjelenésük évének sorrendjében szerepeltetjük. Újságokban, folyóiratokban megjelent tanulmányokat csak abban az esetben sorolunk fel, ha az életpálya, vagy annak Hargita megyéhez való kötődéséhez fontosnak tekintjük.

A művek címét és az alcímet általában teljes terjedelemben közöljük, a túlzottan hosszú címek kivételével, amelyeket rövidítve jelölünk. A sorozatcímeket zárójelben tüntetjük fel.

Ha egy műnek több szerzője is van, nem soroljuk fel a szerzők neveit, hanem zárójelben közöljük a társszerzőséget. A többkötetes és egy évnél hosszabb idő alatt megjelent munkák esetében csak a kiadás első és utolsó évét tüntetjük fel.

Nyomdai és egyéb adatokat nem szerepeltetünk. Zárójelben jelezzük, ha  a mű kéziratban található, esetleg annak lelőhelyét is.

IRODALOM

Az irodalomban felsorolt művek kiválasztásának célja, hogy az adatbázis, lexikon használója részletesebb tájékoztatást, esetleg a kutatáshoz segítséget, megbízható forrást kaphasson. Ezért megpróbáljuk feltüntetni általában az összefoglaló tanulmányokat,  a helyi lapokban megjelent cikkeket, illetve a nekrológokat. Újságcikkeknél a megjelenés évét, hónapját (rövidítve) és napját, folyóiratoknál az évet és a folyóiratszámot közöljük.

Az internetes, online forrásokat linkek  segítségével tesszük könnyebben elérhetővé.

FOTÓ

Lehetőségek szerint az egyes szócikkeket portré,  estleg több fotó egészíti ki. A fotó forrását, lelőhelyét is igyekszünk feltüntetni.